CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Kancelaria świadczy usługi notarialne w pełnym zakresie skierowane dla wszystkich grup odbiorców (klientów indywidualnych, firm i innych instytucji).

Notariusz – w oparciu o obowiązujące przepisy prawa – dokonuje czynności, których zakres jest bardzo szeroki; nie sposób wymienić wszystkich spraw, jakie można załatwić w kancelarii notarialnej.

Są to głównie sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami (własność, użytkowanie wieczyste) i spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokali, obciążania nieruchomości, zabezpieczania wierzytelności, a także sprawy spadkowe, sprawy majątkowe małżonków, sprawy z zakresu prawa spółek, pełnomocnictwa, poświadczenia, protokoły, przyjęcia na przechowanie oraz wiele innych czynności.


PRZYKŁADOWE CZYNNOŚCI

 

 • OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI/SPÓŁDZIELCZYMI WŁASNOŚCIOWYMI PRAWAMI DO LOKALU - umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, zniesienia współwłasności, inne umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy/oświadczenia o ustanowieniu odrębnej własności lokali, umowy przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal stanowiący odrębną nieruchomość, umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej, oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne i warunkowe;
   
 • OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI – umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności osobistych, gruntowych, przesyłu; umowy/oświadczenia o ustanowieniu użytkowania;
   
 • ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI – oświadczenia/umowy o ustanowieniu hipoteki, oświadczenia o poddaniu się egzekucji (np. co do zapłaty, co do wydania rzeczy, w tym w związku z umową najmu okazjonalnego);
   
 • SPRAWY SPADKOWE – testamenty (zwykłe, obejmujące zapis windykacyjny, zapis zwykły, podstawienie, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu), odwołania testamentu, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku, protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu, poświadczenia dziedziczenia, europejskie poświadczenia spadkowe, umowy o dział spadku, umowy zbycia udziału w spadku, umowy zrzeczenia się dziedziczenia, rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów, udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów;
   
 • SPRAWY MAJĄTKOWE MAŁŻONKÓW – umowy majątkowe małżeńskie (zwane potocznie intercyzą), w tym umowa ustanowienia rozdzielności majątkowej, umowa ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowa rozszerzająca albo ograniczająca wspólność ustawową; zgody na dokonanie czynności przez małżonka, umowy o podział majątku wspólnego małżonków, umowy o podział majątku wspólnego byłych małżonków;
   
 • PRAWO SPÓŁEK – umowy/akty założycielskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umowy spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, statuty spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, zmiany umów/aktów założycielskich spółek; protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy; zbycie udziałów w spółce; podwyższenia/obniżenia kapitału zakładowego, wniesienie aportu na pokrycie udziałów/akcji; zmiany składu osobowego wspólników, przyjęcie nowych wspólników, objęcie udziałów w spółce;
   
 • PEŁNOMOCNICTWA – pełnomocnictwa do zbycia, nabycia, obciążenia nieruchomości, zarządzania nieruchomością, do prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentowania przed sądami, bankami, urzędami oraz innymi osobami i instytucjami, inne pełnomocnictwa według potrzeb klientów;
   
 • POŚWIADCZENIA – poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu, kopii z okazanym dokumentem; poświadczenia daty okazania dokumentu (data pewna); poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu; poświadczenia własnoręczności podpisów, wzory podpisów;
   
 • PROTOKOŁY – protokoły ze zgromadzeń, zebrań, posiedzeń organizacji społecznych, spółek, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób w przypadkach prawem przewidzianych, protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne (np. stawiennictwa stron, niestawiennictwa drugiej strony), protokoły złożonych oświadczeń;
   
 • PRZYJĘCIE NA PRZECHOWANIE – przyjęcie na przechowanie dokumentów, pieniędzy lub papierów wartościowych (złożenie do depozytu), wydanie z depozytu;
   
 • INNE CZYNNOŚCI – doręczanie oświadczeń strony wskazanej przez nią stronie przeciwnej, protesty weksli i czeków, ustanowienie fundacji, umowa renty, ugody pozasądowe, sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, inne czynności prawem wymagane, jak też czynności według potrzeb klientów, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego.