KOSZTY

RODZAJE KOSZTÓW

Za dokonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (zwane potocznie taksą notarialną). Do wynagrodzenia tego jest doliczany podatek VAT w stawce wynoszącej 23%.

Z czynnością notarialną może wiązać się konieczność uiszczenia – poza taksą notarialną – również innych podatków i opłat, takich jak:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

Podatki te i opłatę sądową notariusz pobiera przy czynności na podstawie odrębnych przepisów i następnie przekazuje na konta bankowe właściwych instytucji państwowych.


W celu ustalenia wysokości opłat za czynność notarialną (taksy notarialnej, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty sądowej) proszę o kontakt z Kancelarią. Udzielanie informacji oraz wyjaśnień dotyczących kosztów jest bezpłatne.


ROZMOWY INFORMACYJNE

W związku z dokonywanymi czynnościami notariusz udziela bezpłatnych porad polegających na przekazaniu każdemu zainteresowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych. Wstępne rozmowy informacyjne nie są związane z kosztami.


FORMY PŁATNOŚCI

Opłaty związane z czynnością notarialną mogą być uiszczone:

  • gotówką,
  • przelewem na rachunek bankowy Kancelarii o numerze 74 1050 1487 1000 0092 1037 1440.

ZWOLNIENIE OD WYNAGRODZENIA NOTARIALNEGO I OPŁATY SĄDOWEJ

Jeśli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej opłatę tę ponosi Skarb Państwa.

Ponadto można uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych, którego warunki określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku. Zwolnienia tego może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Sąd może też przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.