SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

TERMIN DOKONANIA CZYNNOŚCI

Niektórych czynności, takich jak poświadczenie zgodności kopii, odpisu, wyciągu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu czy własnoręczności podpisu, dokonujemy zazwyczaj na bieżąco („od ręki”).

Pozostałe czynności dokonywane są po dostarczeniu wymaganych dokumentów i ustaleniu terminu, stąd przed ich dokonaniem konieczny jest uprzedni kontakt z Kancelarią – osobisty, telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem faksu. Terminy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, a także w dni wolne od pracy na terenie Niemiec wymagają zawsze odpowiednio wczesnej rezerwacji.


MIEJSCE DOKONANIA CZYNNOŚCI

Czynności notarialne są dokonywane w siedzibie Kancelarii, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. zebranie wspólnoty mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (np. niemożność osobistego stawiennictwa w Kancelarii z uwagi na chorobę, wiek etc.), mogą być dokonywane również poza jej siedzibą. To, czy w danych okolicznościach możliwe jest dokonanie czynności poza siedzibą Kancelarii, oceniane jest przez notariusza indywidualnie.

Polski notariusz nie może dokonywać czynności notarialnych poza granicami Polski. Kancelaria dysponuje natomiast szerokimi kontaktami z notariuszami niemieckimi i w innych krajach, wykorzystywanymi w sprawach wymagających czynności notarialnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.


JĘZYK CZYNNOŚCI

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. W przypadku osób nieznających tego języka przy każdej czynności notarialnej (w tym przy poświadczaniu podpisów) niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego. Zapewnienie obecności i opłacenie tłumacza przysięgłego pozostawiane jest zainteresowanym stronom, sekretariat kancelarii dysponuje danymi kontaktowymi tłumaczy przysięgłych różnych języków, które udostępniane są na etapie przygotowywania czynności.

Za naturalne uważamy posługiwanie się przez Ślązaków mową śląską, także w naszej kancelarii.

Rozmowy informacyjne i wyjaśnienia dotyczące dokonywanych czynności są w wypadku zastępcy notarialnego Dr. iur. Marcina Margońskiego możliwe także w języku niemieckim i angielskim. Nie zwalnia to jednak z wymogu obecności tłumacza przysięgłego przy dokonywaniu samej czynności notarialnej.

Poświadczenia podpisów dokonywane są również pod dokumentami sformułowanymi w języku obcym lub w kilku wersjach językowych. Osoba podpisująca dokument powinna wcześniej zapoznać się z jego treścią i rozumieć podpisywany dokument.