WYMAGANE DOKUMENTY

W celu usprawnienia i przyspieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego przedstawiam spis najważniejszych dokumentów wymaganych do dokonania poszczególnych czynności. Jest to jedynie ich przykładowe wyliczenie, gdyż każda sprawa jest indywidualna i w konkretnej sytuacji może zaistnieć potrzeba przedłożenia dodatkowych dokumentów.


Oryginały dokumentów można dostarczyć dopiero bezpośrednio na dokonywaną czynność notarialną, jednak wówczas kopie lub skany dokumentów powinny być przekazane do Kancelarii przed umówionym terminem dokonania czynności (osobiście, mailowo lub faksem), z odpowiednim wyprzedzeniem tak, by można było dokonać ich weryfikacji.


DO KAŻDEGO AKTU NOTARIALNEGO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DANE STRON

 • w przypadku osób fizycznych - imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu, adres zamieszkania (adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zamieszkania); dane te trzeba dostarczyć do Kancelarii wcześniej, natomiast w dniu podpisania aktu notarialnego należy mieć przy sobie dowód osobisty, paszport lub kartę pobytu,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – oprócz wyżej wymienionych danych również firma przedsiębiorcy i numer NIP,
 • w przypadku osób prawnych, spółek osobowych – numer KRS, REGON, NIP, dane osób fizycznych, które są przedstawicielami lub pełnomocnikami tych podmiotów (ich imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania).

Jeśli strona będzie działała przez pełnomocnika, należy uprzedzić o tym fakcie i przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (najczęściej wypis aktu notarialnego).


Ponadto należy podać stany cywilne stron. Jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (np. ustrój rozdzielności majątkowej), należy przedłożyć wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową, a jeśli rozdzielność została ustanowiona przez sąd – orzeczenie sądu.


KSIĘGA WIECZYSTA

Odpis księgi wieczystej jest wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (wystarczy odpis zwykły, który można uzyskać w każdym sądzie prowadzącym księgi w systemie elektronicznym; koszt 30 zł). Można go również pobrać ze strony internetowej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”, wybierając opcję „Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych” (koszt 20,30 zł). Na życzenie stron odpis może zostać pobrany ze strony internetowej przez notariusza.


 

WYKAZ DOKUMENTÓW

  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją, czy Spółdzielni przysługuje...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej będzie...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej będzie...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją, czy Spółdzielni przysługuje...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez dewelopera (np. umowa sprzedaży,...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez dewelopera (np. umowa sprzedaży,...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowód osobisty albo paszport osoby sporządzającej testament,  
NIEZBĘDNE INFORMACJE (należy je przygotować)
 • dane osoby powoływanej (osób powoływanych) do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania), a...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • dowód osobisty albo paszport osoby składającej oświadczenie,
NIEZBĘDNE INFORMACJE (należy je przygotować)
 • dane pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL zmarłego (w formie adnotacji na akcie zgonu spadkodawcy uczynionej przez Urząd Miasta lub Gminy, zamiast adnotacji na odpisie aktu zgonu można przedłożyć unieważniony dowód osobisty zmarłego albo zaświadczenie...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowody osobiste albo paszporty stron umowy.
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowód osobisty (ewentualnie paszport albo karta pobytu) osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),
NIEZBĘDNE INFORMACJE (należy je przygotować)
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, a w przypadku umowy majątkowej zawieranej przed zawarciem związku małżeńskiego – należy wskazać przewidywaną datę jego zawarcia.
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • wypis aktu notarialnego - umowy rozdzielności majątkowej (jeżeli podział następuje po ustaniu wspólności ustawowej w trakcie małżeństwa),
 • prawomocny wyrok orzekający rozwód małżeństwa albo odpis aktu małżeństwa z klauzulą, iż małżeństwo ustało na...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • umowa kredytowa...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • umowa lub inny dokument, z którego wynika obowiązek poddania się egzekucji (np. umowa najmu, w tym umowa najmu okazjonalnego, umowa dzierżawy,  w tym umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego, umowa pożyczki, umowa o dotację z Funduszu Pracy lub EFS itp.)...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowody osobiste albo paszporty wspólników, a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli/pełnomocników, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
INFORMACJE DODATKOWE
 • należy zastanowić się nad podstawowymi...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowody osobiste albo paszporty wspólników (komplementariuszy, komandytariuszy), a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli/pełnomocników, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
INFORMACJE DODATKOWE
 • należy...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowody osobiste albo paszporty założycieli, a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli/pełnomocników, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,  
INFORMACJE DODATKOWE
 • należy określić, który wspólnik...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowody osobiste albo paszporty założycieli, a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
INFORMACJE DODATKOWE
 • należy zastanowić się nad podstawowymi postanowieniami statutu...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dowody osobiste albo paszporty fundatorów, a w przypadku, jeśli fundatorem ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
INFORMACJE DODATKOWE
 • należy zastanowić się...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dokument, pod którym podpis ma być złożony,
 • dowód osobisty, paszport albo karta pobytu osoby, której podpis ma być poświadczony.
Ważne! Do poświadczenia podpisu niezbędna jest obecność osoby, której podpis ma być złożony. Osoba ta powinna...
DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • oryginał dokumentu, którego kopia, odpis lub wyciąg ma być poświadczony,
 • dowód osobisty, paszport albo karta pobytu osoby okazującej dokument.
Ważne! Przy poświadczeniu notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca...
  DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE
 • dokument, który ma być opatrzony datą pewną,
 • dowód osobisty, paszport albo karta pobytu osoby okazującej dokument.
Ważne! Przy poświadczeniu notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, zaś osoba okazująca ten oryginał powinna...