USTANOWIENIE HIPOTEKI

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
  • umowa kredytowa lub inna umowa stwierdzająca powstanie wierzytelności mającej być zabezpieczonej hipoteką (np. umowa pożyczki, umowa o dofinansowanie, umowa o współpracę),
     

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

  • oświadczenie banku wydane w trybie art. 95 Prawa bankowego – w przypadku kredytu udzielanego przez bank,
  • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli mająca być obciążona hipoteką nieruchomość bądź prawo zostało nabyte na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
  • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli mająca być obciążona hipoteką nieruchomość bądź prawo zostało nabyte po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy).

Zobacz pozostałe dokumenty: