USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIA

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • odpis księgi wieczystej dla obciążanej nieruchomości (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
  • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez właścicieli  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna, na podstawie której zbywca nabył przedmiotowe prawo, prawomocny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
  • wypis z rejestru gruntów (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków), a w przypadku służebności gruntowej i przesyłu mapa z zaznaczonym przebiegiem służebności,
     

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

  • umowa, z której wynika obowiązek ustanowienia służebności gruntowej czy przesyłu, o ile została zawarta,
  • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli mająca być obciążona nieruchomość bądź prawo zostało nabyte na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
  • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli mająca być obciążona nieruchomość bądź prawo zostało nabyte po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

  • kwota wynagrodzenia, jeśli służebność/użytkowanie ma być odpłatne,
  • termin i sposób (gotówka/przelew) zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer konta bankowego, na który wynagrodzenie ma być wpłacone.

Zobacz pozostałe dokumenty: