UMOWA DAROWIZNY, NIEODPŁATNEGO DZIAŁU SPADKU LUB ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI ORAZ UMOWA O DOŻYWOCIE - lokalu mieszkalnego albo użytkowego

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
  • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna umowa, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),

 

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

  • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowy lokal na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
  • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowy lokal po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),
  • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),

DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE (przedkładane do umowy na życzenie stron)

  • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu mieszkalnym bądź stwierdzające, jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),
  • zaświadczenie stwierdzające brak zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (wydawane przez zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej),

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

  • wartość przedmiotu umowy (wartość tę podają strony umowy, powinna ona odpowiadać wartości rynkowej; notariusz nie wymaga opinii biegłego czy wyceny rzeczoznawcy),
  • informacja, czy ma być ustanowiona służebność mieszkania dla darczyńców/zbywców.

Zobacz pozostałe dokumenty: