POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • numer PESEL zmarłego (w formie adnotacji na akcie zgonu spadkodawcy uczynionej przez Urząd Miasta lub Gminy, zamiast adnotacji na odpisie aktu zgonu można przedłożyć unieważniony dowód osobisty zmarłego albo zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL wydawane przez Urząd Miasta lub Gminy - Wydział Meldunkowy ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej),
  • testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone (w tym testamenty zmienione i odwołane),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia albo aktu małżeństwa) wszystkich spadkobierców, tzn.:
    - akt urodzenia w przypadku, gdy spadkobierca jest stanu wolnego albo pozostaje w związku małżeńskim, ale po zawarciu związku małżeńskiego nie zmienił nazwiska, tzn. nosi takie samo nazwisko jak spadkodawca, lub
    - akt małżeństwa w przypadku, gdy spadkobierca pozostaje w związku małżeńskim i po zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko, tzn. przybrał nazwisko małżonka albo nosi dwuczłonowe nazwisko,
  • dowody osobiste albo paszporty spadkobierców,
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami - w przypadku gdy zostały zawarte za życia spadkodawcy,

Zobacz pozostałe dokumenty: