UMOWA DAROWIZNY, NIEODPŁATNEGO DZIAŁU SPADKU - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego albo użytkowego)

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją, czy Spółdzielni przysługuje prawo własności do gruntu, na którym znajduje się budynek mieszczący zbywany lokal (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego uprawnionego  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: przydział lokalu, umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany lub inną umowę, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany przez podanie numeru działki, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości (wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową) - w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć,
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli zbywca nabył przedmiotowe prawo na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli zbywca nabył przedmiotowe prawo po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),
   

DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE (przedkładane do umowy na życzenie stron)

 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w mieszkaniu bądź stwierdzające, jakie osoby są zameldowane w lokalu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),
 • zaświadczenie stwierdzające brak zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową),
   

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • wartość przedmiotu umowy (wartość tę podają strony umowy, powinna ona odpowiadać wartości rynkowej; notariusz nie wymaga opinii biegłego czy wyceny rzeczoznawcy).

Zobacz pozostałe dokumenty: