UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • wypis aktu notarialnego - umowy rozdzielności majątkowej (jeżeli podział następuje po ustaniu wspólności ustawowej w trakcie małżeństwa),
 • prawomocny wyrok orzekający rozwód małżeństwa albo odpis aktu małżeństwa z klauzulą, iż małżeństwo ustało na skutek rozwodu (jeżeli podział następuje po ustaniu małżeństwa).

W zależności od składu majątku wspólnego niezbędne jest przedłożenie dokumentów wymaganych do zbycia danego składnika majątku, w tym:

- dla nieruchomości zabudowanej/niezabudowanej

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez małżonków  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna, na podstawie której małżonkowie nabyli przedmiotowe prawo, prawomocny akt własności ziemi itp.),
 • wypis z rejestru gruntów, a gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej – również wyrys z mapy ewidencyjnej (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),

- dla lokalu mieszkalnego albo lokalu użytkowego

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez małżonków  (najczęściej będzie to umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna, na podstawie której małżonkowie nabyli przedmiotowe prawo),

- dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją, czy Spółdzielni przysługuje prawo własności do gruntu, na którym znajduje się budynek mieszczący zbywany lokal (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez małżonków  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: przydział lokalu, umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany lub inną umowę, na podstawie której małżonkowie nabyli to prawo, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu itp.),

- dla samochodu

 • dowód rejestracyjny,

- dla środków zgromadzonych na rachunku bankowym

 • numery rachunków bankowych, na których zgromadzone są te środki.

 

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa przez małżonków było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli małżonkowie nabyli przedmiotowe prawo na podstawie zasiedzenia albo spadkobrania (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa przez małżonków było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli małżonkowie nabyli prawo po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • umowa kredytowa - jeśli umowa jest odpłatna, a nabycie będzie finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.
   

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • wartość przedmiotu umowy (wartość tę podają strony umowy, powinna ona odpowiadać wartości rynkowej; notariusz nie wymaga opinii biegłego czy wyceny rzeczoznawcy),
 • jeśli podział majątku wspólnego ma nastąpić odpłatnie – wysokość spłaty lub dopłaty oraz termin i sposób (gotówka/przelew) jej zapłaty, a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer rachunku bankowego, na który kwota z tytułu spłaty/dopłaty ma być wpłacona,
 • termin wydania nabywcy przedmiotu umowy.

Zobacz pozostałe dokumenty: