UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dowody osobiste albo paszporty wspólników (komplementariuszy, komandytariuszy), a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli/pełnomocników, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,

INFORMACJE DODATKOWE

  • należy określić, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki) i który będzie komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazać nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki, a także zastanowić się nad podstawowymi postanowieniami umowy spółki (firma i siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika, ich wartość i sposób pokrycia (gotówka/aport/świadczenie niepieniężne), oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli – suma komandytowa, sposób reprezentacji Spółki, dane osób uprawnionych do jej reprezentowania, określenie sposobu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki)

Zobacz pozostałe dokumenty: