UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI I SPRZEDAŻY LOKALU NA RYNKU PIERWOTNYM (od dewelopera)

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez dewelopera (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna umowa, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),
 • odpis ostatecznej decyzji właściwego organu o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • zaświadczenie Prezydenta Miasta/Starosty stwierdzające samodzielność lokalu, wraz z rzutem lokalu i pomieszczeń przynależnych zaznaczonymi na rzucie kondygnacji,
 • wypis z kartoteki lokali (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków),
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wypisem/wyciągiem z kartoteki budynków (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków),
 • zgoda wierzyciela hipotecznego (najczęściej Banku) na zwolnienie nabywanego lokalu spod obciążenia hipoteką w związku ze spłatą długu lub zwolnieniem z jego zapłaty - w przypadku gdy nieruchomość dewelopera jest obciążona hipoteką,
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • umowa kredytowa - jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie przedmiotu umowy - jeżeli deweloperem lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),
   

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • cena sprzedaży,
 • termin wydania nieruchomości,
 • termin i sposób (gotówka/przelew) zapłaty ceny, a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer konta bankowego, na który cena ma być wpłacona.

Zobacz pozostałe dokumenty: