TESTAMENT

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dowód osobisty albo paszport osoby sporządzającej testament,
     

NIEZBĘDNE INFORMACJE (należy je przygotować)

  • dane osoby powoływanej (osób powoływanych) do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania), a jeśli spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
     

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

W przypadku testamentu z zapisem bądź zapisem windykacyjnym dodatkowo dokument potwierdzający prawo do przedmiotu zapisu (np. w przypadku nieruchomości – aktualny odpis zwykły księgi wieczystej, w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta – zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, w przypadku samochodu – kserokopia dowodu rejestracyjnego).

Zobacz pozostałe dokumenty: