UMOWA SPRZEDAŻY, ZAMIANY, ODPŁATNEGO DZIAŁU SPADKU LUB ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI - nieruchomości zabudowanej albo gospodarstwa rolnego wraz z zabudowaniami

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna umowa, prawomocny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
 • wypis z rejestru gruntów, a gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej (np. w sytuacji gdy sprzedajemy tylko jedną działkę, a w księdze wieczystej jest ich więcej) – również wyrys z mapy ewidencyjnej (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy). UWAGA! Przy uzyskiwaniu tego dokumentu proszę w Urzędzie zapytać, czy zbycie spowoduje obowiązek zapłaty renty planistyczej, a jeśli tak, to w jakiej wysokości,
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowe prawo na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowe prawo po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, a także wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału – w przypadku gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • umowa kredytowa - jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),
   

DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE (przedkładane do umowy na życzenie stron)

 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w budynku mieszkalnym bądź stwierdzające, jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy).

Wymeldowanie ze zbywanego budynku nie jest obowiązkowe do zawarcia umowy. W akcie notarialnym można zamieścić zapis dotyczący wymeldowania się w terminie późniejszym. Dla kupującego jednak korzystniejsza jest sytuacja, w której w chwili zawarcia umowy nikt nie jest zameldowany w nabywanym budynku, gdyż nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia dosyć długotrwałej procedury administracyjnej mającej na celu wymeldowanie osób, które opuściły budynek, ale się nie wymeldowały.
 

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • cena sprzedaży (kwota spłaty czy dopłaty – w przypadku zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności),
 • termin wydania nieruchomości,
 • termin i sposób (gotówka/przelew) zapłaty ceny (spłaty/dopłaty), a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer konta bankowego, na który cena ma być wpłacona.

Zobacz pozostałe dokumenty: