UMOWA DAROWIZNY, NIEODPŁATNEGO DZIAŁU SPADKU LUB ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI ORAZ UMOWA O DOŻYWOCIE - nieruchomości niezabudowanej rolnej albo niezabudowanej innej niż rolna

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna umowa, prawomocny akt własności ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
 • wypis z rejestru gruntów, a gdy działka będzie wydzielana do nowej księgi wieczystej (np. w sytuacji gdy sprzedajemy tylko jedną działkę, a w księdze wieczystej jest ich więcej) – również wyrys z mapy ewidencyjnej (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy). UWAGA! Przy uzyskiwaniu tego dokumentu proszę w Urzędzie zapytać, czy zbycie spowoduje obowiązek zapłaty renty planistyczej, a jeśli tak, to w jakiej wysokości,
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowe prawo na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowe prawo po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy/pozwolenie na budowę – jeśli zostały wydane,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, a także wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału – w przypadku gdy przedmiotem umowy jest nieruchomość (lub jej część), która uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),
   

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • wartość przedmiotu umowy (wartość tę podają strony umowy, powinna ona odpowiadać wartości rynkowej; notariusz nie wymaga opinii biegłego czy wyceny rzeczoznawcy).

Zobacz pozostałe dokumenty: