UMOWA SPRZEDAŻY, ZAMIANY, ODPŁATNEGO DZIAŁU SPADKU - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego albo użytkowego)

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją, czy Spółdzielni przysługuje tytuł prawny do gruntu, na którym znajduje się budynek mieszczący zbywany lokal (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego uprawnionego  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: przydział lokalu, umowa pisemna o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wypis aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży, darowizny, zamiany lub inną umowę, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie o powierzchni i położeniu lokalu, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany przez podanie numeru działki, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal z podaniem numeru księgi wieczystej nieruchomości (wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową) - w przypadku gdy dla lokalu nie jest prowadzona księga wieczysta i chcemy ją założyć,
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli zbywca nabył przedmiotowe prawo na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli zbywca nabył przedmiotowe prawo po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • umowa kredytowa - jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),

DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE (przedkładane do umowy na życzenie stron)

 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w mieszkaniu bądź stwierdzające, jakie osoby są zameldowane w lokalu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),
 • zaświadczenie stwierdzające brak zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (wydawane przez Spółdzielnię Mieszkaniową).

Wymeldowanie ze zbywanego mieszkania nie jest obowiązkowe do zawarcia umowy. W akcie notarialnym można zamieścić zapis dotyczący wymeldowania się w terminie późniejszym. Dla kupującego jednak korzystniejsza jest sytuacja, w której w chwili zawarcia umowy nikt nie jest zameldowany w nabywanym mieszkaniu, gdyż nabywca może być zmuszony do przeprowadzenia dosyć długotrwałej procedury administracyjnej mającej na celu wymeldowanie osób, które opuściły lokal, ale się nie wymeldowały. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia uzgodnienia między stronami umowy.
 

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • cena sprzedaży (kwota spłaty czy dopłaty – w przypadku zamiany, działu spadku),
 • termin wydania mieszkania,
 • termin i sposób (gotówka/przelew) zapłaty ceny (spłaty/dopłaty), a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer konta bankowego, na który cena ma być wpłacona.

Zobacz pozostałe dokumenty: