UMOWA SPRZEDAŻY, ZAMIANY, ODPŁATNEGO DZIAŁU SPADKU LUB ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI - lokalu mieszkalnego albo użytkowego

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez obecnego właściciela  (najczęściej będzie to jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna umowa, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowy lokal na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca nabył przedmiotowy lokal po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • umowa kredytowa - jeśli nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego,
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),
   

DOKUMENTY NIEOBOWIĄZKOWE (przedkładane do umowy na życzenie stron)

 • zaświadczenie stwierdzające brak osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w lokalu mieszkalnym bądź stwierdzające, jakie osoby są zameldowane pod adresem nieruchomości (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),
 • zaświadczenie stwierdzające brak zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych (wydawane przez zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej).

Wymeldowanie ze zbywanego mieszkania nie jest obowiązkowe do zawarcia umowy. W akcie notarialnym można zamieścić zapis dotyczący wymeldowania się w terminie późniejszym. Dla kupującego jednak korzystniejsza jest sytuacja, w której w chwili zawarcia umowy nikt nie jest zameldowany w nabywanym mieszkaniu, gdyż nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia dosyć długotrwałej procedury administracyjnej mającej na celu wymeldowanie osób, które opuściły lokal, ale się nie wymeldowały. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia uzgodnienia między stronami umowy.
 

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • cena sprzedaży (kwota spłaty czy dopłaty – w przypadku zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności),
 • termin wydania nieruchomości,
 • termin i sposób (gotówka/przelew) zapłaty ceny (spłaty/dopłaty), a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer konta bankowego, na który cena ma być wpłacona.

Zobacz pozostałe dokumenty: