STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

  • dowody osobiste albo paszporty założycieli, a w przypadku osób prawnych - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli/pełnomocników, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
     

INFORMACJE DODATKOWE

  • należy określić, który wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki) oraz wskazać nazwiska/firmy komplementariusza, który będzie ujawniony w firmie spółki, a także zastanowić się nad podstawowymi postanowieniami statutu spółki (firma i siedziba spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza i ich wartość oraz sposób pokrycia wkładów (gotówka/aport/świadczenie niepieniężne), wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy są imienne czy na okaziciela, liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów, nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń, organizacja walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeśli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej).

Zobacz pozostałe dokumenty: