UMOWA DEWELOPERSKA

 

DOKUMENTY OBOWIĄZKOWE

 • odpis księgi wieczystej (wydawany przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego albo pobrany ze strony internetowej „https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do”),
 • podstawa nabycia – dokument stwierdzający nabycie przez dewelopera (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany lub inna umowa, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.),
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (wydawane przez Starostwo Powiatowe – ewidencję gruntów i budynków),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo o braku planu (wydawane przez Urząd Miasta bądź Gminy),
 • ostateczna decyzja Starosty/Prezydenta Miasta udzielająca pozwolenia na budowę,
 • prospekt informacyjny wraz z załącznikami – projektem umowy i rzutem kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego,
   

DOKUMENTY DODATKOWE (w zależności od okoliczności sprawy może wyniknąć obowiązek ich przedłożenia)

 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy deweloper nabył przedmiotowe prawo na podstawie spadkobrania albo zasiedzenia (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • zaświadczenie potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy deweloper nabył przedmiotowe prawo po 01.01.2007 roku na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (wydawane przez Urząd Skarbowy),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział/scalenie nieruchomości, a także wykaz zmian danych ewidencyjnych oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych w wyniku podziału – w przypadku gdy nieruchomość uległa podziałowi/scaleniu geodezyjnemu, a podział ten nie został ujawniony w księdze wieczystej,oryginał pełnomocnictwa (najczęściej wypis aktu notarialnego) – w przypadku działania strony przez pełnomocnika,
 • tekst jednolity umowy/statutu spółki i uchwała obejmująca zgodę na zbycie/nabycie przedmiotu umowy - jeżeli zbywcą lub nabywcą jest spółka, co do której z przepisów prawa wynika obowiązek takiej uchwały (np. spółka z o.o.),
   

NIEZBĘDNE INFORMACJE (ustalone przez strony umowy)

 • cena sprzedaży,
 • termin wydania mieszkania,
 • termin i sposób (gotówka/przelew) zapłaty ceny, a w przypadku zapłaty przelewem należy wskazać numer konta bankowego, na który cena ma być wpłacona.

Zobacz pozostałe dokumenty: